پمپ توربینی

پمپ های توربینی مدل 12MB 1460 RPM

Image
bottom-logo.png

اطلس پارس صانعی